Proposition från Finansdepartementet

Ändringar i premiepensionssystemet Prop. 2009/10:44

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Premiepensionssystemet behöver i större utsträckning anpassas till pensionsspararnas kunskaper och engagemang för förvaltningen av premiepensionen. I syfte att bättre anpassa placeringen för sparare som inte aktivt väljer fonder, föreslås i propositionen att Premiesparfonden läggs ned och ersätts med ett förvalsalternativ med generationsfondsprofil. De pensionssparare som inte aktivt väljer fond får på så sätt en placering där risknivån är relaterad till dels spararens placeringshorisont, dels risken i den samlade allmänna ålderspensionen. Eftersom premiepensionsspararens engagemang kan variera över tid, ska det vara möjligt att även aktivt välja förvalsalternativet.

För att underlätta för sparare som väljer det statliga alternativet att vara aktiva ska det därutöver ges möjlighet att själv välja riskprofil för de sparare som har andra riskpreferenser än de som erbjuds i förvalsalternativet. Denna valmöjlighet ska finnas för aktiva sparare som inte vill sätta ihop en premiepensionsportfölj med fonder på fondtorget. Dessa alternativ ska utgöras av färdiga portföljsammansättningar för olika risknivåer som sätts samman av Sjunde AP-fonden. Genom att utnyttja den modell som används för att skapa förvalsalternativet uppnås kostnadseffektivitet.

De kostnader som uppstår i samband med byte av fond slås i dag ut på hela pensionsspararkollektivet. I propositionen föreslås att Pensionsmyndigheten får ta ut avgifter för fondbyte.

Införandet av efterlevandeskyddet före pensionstid inom premiepensionssystemet har skjutits på framtiden vid ett flertal tillfällen. I propositonen görs bedömningen att det inte är möjligt att erbjuda ett efterlevandeskydd före pensionstid som är självfinansierat, bedrivs enligt
försäkringsmässiga principer och samtidigt är förenligt med socialförsäkringssystemets grunder. Det föreslås därför att bestämmelserna om ett efterlevandeskydd före pensionstid inom premiepensionssystemet tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010 när det gäller borttagandet av bestämmelserna om efterlevandeskyddet före pensionstid och den 3 maj 2010 för övriga bestämmelser.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)