Proposition från Justitiedepartementet

Nya domförhetsregler för en effektivare Europadomstol Prop. 2009/10:52

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner protokoll nr 14a till den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Genom protokollet ändras domförhetsreglerna för den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) i syfte att möjliggöra en effektivisering av förfarandet hos domstolen i avvaktan på att protokoll nr 14, som tidigare har godkänts av riksdagen, ska träda i kraft. De ändrade reglerna innebär att kommittéer med tre domare kan döma i mer rutinartade mål och att en enskild domare i enklare fall kan besluta att mål inte ska tas upp till prövning i sak eller avskriva mål. Enligt nuvarande ordning krävs i dessa fall sju respektive tre domare.

Vidare föreslås att riksdagen godkänner en förklaring om förtida tillämpning av protokoll nr 14a, för att domstolen snarast möjligt ska kunna tillämpa reglerna i mål mot Sverige.

Som en följd av ett godkännande av protokoll nr 14a föreslås också en ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (4 st)