Proposition från Socialdepartementet

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Prop. 2009/10:57

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår i propositionen ett tillägg i socialtjänstlagen så att det tydligt framgår att ekonomiska behovsprövningar av annat än ekonomiskt bistånd inte får göras, det vill säga för sociala tjänster som till exempel hemtjänst, daglig verksamhet och särskilt boende. Den enskildes ekonomi får i stället beaktas när kommunen bestämmer avgift för tjänsten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)