Proposition från Utbildningsdepartementet

Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola Prop. 2009/10:68

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag som möjliggör för huvudmännen för det offentliga skolväsendet för vuxna att vid utbildning på entreprenad även lämna över den myndighetsutövning som hör till rektorns uppgifter. Sådan myndighetsutövning bör endast få överlämnas om uppdragstagaren fått rätt att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg enligt bestämmelser som gäller för det offentliga skolväsendet, s.k. betygsrätt.

Vidare innehåller propositionen förslag som innebär att en folkhögskola under vissa förutsättningar kan få genomföra utbildning som motsvarar svenskundervisning för invandrare (sfi). Ett villkor är att folkhögskolan fått betygsrätt. Förslag lämnas också om den enskildes anmälningsskyldighet till sin hemkommun i de fall personen vill delta i en folkhögskolas sfi, uppgifter för styrelsen för utbildningen och kommunens ersättning till en folkhögskola som tar emot en studerande till sin sfi.

Förslagen innebär vissa ändringar i skollagen (1985:1100).
De nya bestämmelserna i skollagen föreslås träda i kraft den 28 juni 2010.