Proposition från Socialdepartementet

Kompletteringar av socialförsäkringsbalken Prop. 2009/10:69

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 28 maj 2009 propositionen 2008/09:200 Socialförsäkringsbalk. I propositionen föreslås en ny socialförsäkringsbalk, som ska ersätta det trettiotal lagar som i dag reglerar socialförsäkringen. Enligt det överlämnade förslaget ska ocialförsäkringsbalken träda i kraft den 1 januari 2011 samtidigt som de tidigare lagarna upphävs.

I denna proposition lämnas förslag till kompletteringar av socialförsäkringsbalken. Kompletteringarna innebär att det i socialförsäkringsbalken förs in ändringar i den nuvarande socialförsäkringslagstiftningen. Detta gäller ändringar som föreslagits i propositioner vid sådana tidpunkter att de inte har kunnat beaktas i det tidigare överlämnade förslaget till socialförsäkringsbalk. De författningsändringar som nu ska föras in i socialförsäkringsbalken rör bland annat utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning, förändringar i sjukförsäkringen i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete, förmögenhetsberäkning vid fastställande av socialförsäkringsförmåner, vissa förändringar i premiepensionssystemet och inrättandet av en ny pensionsmyndighet.

Samtidigt föreslås i socialförsäkringsbalken även några justeringar i språkligt hänseende och av hänvisningar. De föreslagna ändringarna inarbetas på sådant sätt att de kommer att ingå i socialförsäkringsbalken när denna träder i kraft den 1 januari 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)