Ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd Prop. 2009/10:72

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 1 oktober 2004 trädde lagen (2004:1100) om luftfartsskydd i kraft. Den lagen innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 av den 16 december 2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten. Ett antal bestämmelser i den svenska lagen är kopplade till förordning (EG) nr 2320/2002. Det är EU-förordningen och lagen som lägger den formella grunden för de säkerhetsåtgärder som förekommer i samband med luftfart.

Europaparlamentet och rådet har antagit en ny förordning, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002. Den nya förordningen offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 9 april 2008, och träder i kraft den tjugonde dagen därefter, alltså den 29 april 2008. Den ska dock börja tillämpas senast den 29 april 2010.

I denna proposition föreslås att lagen om luftfartsskydd anpassas redaktionellt till den nya EU-förordningen. Detta för att det inte ska tillskapas något formellt "glapp" i regelverket.

Lagändringarna ska träda i kraft den 29 april 2010.