Proposition från Justitiedepartementet

SIS II - en andra generation av Schengens informationssystem Prop. 2009/10:86

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till lagändringar med anledning av ett rådsbeslut och två EU-förordningar om inrättandet av en andra generation av Schengens informationssystem (SIS II). Rådsbeslutet gäller inom det som före Lissabonfördragets ikraftträdande benämndes tredjepelarområdet (polissamarbete och straffrättsligt samarbete) medan förordningarna reglerar frågor inom det som tidigare kallades första pelaren (gränskontroll och immigrationskontroll).

Grunden för inrättandet av SIS II är att det nuvarande systemet anses vara tekniskt föråldrat och sakna den kapacitet som krävs med hänsyn till kommande behov. Rättsakterna innebär att ett antal nya kategorier av uppgifter ska kunna registreras, vilket syftar till att öka effektiviteten i brottsbekämpningen. Samtidigt innehåller de bestämmelser som syftar till att ge en bättre kontroll av att de uppgifter som registreras används på föreskrivet sätt, vilket förstärker skyddet för enskildas personliga integritet. Riksdagen har godkänt ett utkast till rådsbeslutet (Prop. 2006/07:33, bet. 2006/07: JuU3, rskr. 2006/07:95).

Lagförslagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan