Proposition från Miljödepartementet

Genomförande av direktiv om förnybar energi Prop. 2009/10:128

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen behandlas genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (förnybartdirektivet). Genom direktivet upprättas en gemensam ram för främjande av energi från förnybara energikällor.

I propositionen konstateras att huvuddelen av direktivets bestämmelser redan är genomförda i svensk lagstiftning. De delar av direktivet som rör hållbarhetskriterier behandlas inte i föreliggande proposition utan i propositionen Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (prop. 2009/10:164). Propositionen innehåller lagförslag som syftar till att genomföra artikel 15 om ursprungsgarantier för el och artikel 16 om åtkomst till och drift av el- och gasnäten. För att genomföra artikel 15 föreslås en ny lag om ursprungsgarantier för el och en ändring i ellagen (1997:857). Lagförslaget om ursprungsgarantier innebär att elproducenter på begäran kan få sådana garantier utfärdade för att visa den producerade elens ursprung. Systemet för ursprungsgarantier föreslås bli elektroniskt, och för att garantera tillförlitligheten hos garantierna ställs bl.a. krav på mätning och rapportering av överförd el, unika identifieringsnummer och att garantierna ska annulleras efter användning. För att genomföra artikel 16 föreslås ändringar i ellagen och naturgaslagen (2005:403). De föreslagna bestämmelserna i ellagen innebär dels att elnätsföretagen ska ange tidsplaner för anslutning av elproduktionsanläggningar, dels att företagen ska offentliggöra principer för hur kostnaderna för teknisk anpassning ska fördelas vid anslutning till elnätet. Ändringarna i naturgaslagen innebär att innehavaren av en naturgasledning ska offentliggöra de metoder som används för att utforma avgifter för anslutning.

Regeringens bedömning är att vissa delar av artikel 13 om administrativa förfaranden, regler och normer och av artikel 14 om information och utbildning inte är genomförda i svensk lagstiftning. Enligt direktivet ska dessa artiklar genomföras vid olika tidpunkter, varav den första är den 5 december 2010 och den sista är den 31 december 2014. Regeringens bedömning är att ytterligare underlag från berörda myndigheter bör inhämtas för att kunna genomföra dessa artiklar. Regeringen avser därefter att återkomma med författningsförslag. Regeringen bedömer att staten bör kunna utnyttja ett eventuellt statistiskt överskott av förnybar energi. I propositionen redovisas också regeringens bedömning i frågan om hur s.k. tröskeleffekter vid anslutning av storskaliga produktionsanläggningar för förnybar el till elnätet ska hanteras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2010.