Proposition från Justitiedepartementet

Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning Prop. 2009/10:151

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnar regeringen vissa förslag för att stärka den enskildes personliga integritet vid kreditupplysningsverksamhet.

  • Beställaren av en kreditupplysning ska ha ett legitimt behov av informationen.
  • Fullständig information om kreditupplysningen (kreditupplysningskopia) ska sändas till den som avses med upplysningen.
  • En rättelse eller komplettering ska sändas till var och en som under den senaste tolvmånadersperioden tagit del av oriktiga eller missvisande uppgifter.

När kreditupplysningar tillhandahålls ur databaser, till exempel genom Internet, på ett sådant sätt som avses i yttrandefrihetsgrundlagen är i dag flera av kreditupplysningslagens integritetsskyddande bestämmelser inte tillämpliga. För att stärka skyddet för den enskilde föreslås att följande ska gälla även i dessa fall.

Det föreslås också att så kallade omfrågeuppgifter ska gallras senast efter ett år.

Vidare föreslås att om en kreditupplysning lämnas ut till en bank eller något annat institut endast för beräkning av kapitalkrav för kreditrisker, behöver den som avses med upplysningen inte samtidigt få information om innehållet i upplysningen och möjlighet till rättelse. Information om vem som lämnat upplysningen, vem som inhämtat den och ändamålet med inhämtandet ska dock ges utan onödigt dröjsmål.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010. Några följdändringar på grund av annan lagstiftning föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)