Proposition från Finansdepartementet

Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt Prop. 2009/10:175

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I 2010 års förvaltningspolitiska proposition lägger regeringen fram mål och riktlinjer för det fortsatta arbetet med i första hand den statliga förvaltningen. Propositionen innehåller tre förslag för riksdagen att ta ställning till: ett lagförslag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, förslag om ändringar i ett antal lagar för att ändra namn på myndigheten Statens pensionsverk till Statens tjänstepensionsverk samt förslag om ett nytt mål för förvaltningspolitiken. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Regeringen redovisar åtgärder och ställningstaganden för att utveckla och förnya statsförvaltningen, bland annat ett arbete för att stärka ett offentligt etos, avisering av en översyn av Regeringskansliet, en tydligare styrning och samordning av myndigheternas hantering av elektroniska legitimationer, åtgärder för att kvaliteten och tillgängligheten i den offentliga servicen ska vara likvärdig för alla medborgare och företag i landet, att statliga myndigheter ska som regel inte sälja varor och tjänster på marknaden samt att myndigheter ska inte bedriva opinionsbildning eller företräda särintressen inom sina verksamhetsområden.

Riksdagen fattade den 2 juni 2010 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)