Proposition från Näringsdepartementet

Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler Prop. 2009/10:185

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som förtydligar definitionen av bolagen och ställer nya krav på hur verksamheten bedrivs: Ett kommunalt bostadsaktiebolags huvudsakliga uppgift ska vara att i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter med hyresrätter, främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda hyresgästerna inflytande. Bolagen ska driva verksamheten enligt affärsmässiga principer med normala avkastningskrav. Den nuvarande begränsningen föreslås ersättas av en begränsning av värdeöverföringar från kommunala bostadsaktiebolag.

I propositionen föreslås även förändringar i hyreslagstiftningen: Kollektivt förhandlade hyror ska vara normerande. Hyressättningen i de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen ska inte längre vara normerande för alla hyror. Istället ska kollektivt förhandlade hyror vara normerande, oavsett avtalsparter. Vidare föreslås en ny skyddsregel mot kraftiga hyreshöjningar ska dämpa effekten av kraftiga hyreshöjningar i fall där hyran tidigare varit för låg i förhållande till bruksvärdet.

Den föreslagna nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2011.
___________________________________________________

Riksdagen fattade den 22 juni 2010 beslut om propositionen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)