Proposition från Justitiedepartementet

Gallring ur belastningsregistret av uppgifter om unga lagöverträdare Prop. 2009/10:191

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändrade regler om gallring av uppgifter om unga lagöverträdare i lagen (1998:620) om belastningsregister. Enligt förslaget ska uppgifter i belastningsregistret om skyddstillsyn, villkorlig dom, ungdomsvård, överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, ungdomstjänst och om att någon enligt 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd gallras ur registret fem år efter domen eller beslutet om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2010.