Proposition från Finansdepartementet

Kreditvärderingsinstitut Prop. 2009/10:217

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny lag om kreditvärderingsinstitut. Förslaget syftar till att anpassa svensk lagstiftning till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut1 (i fortsättningen kallad EU-förordningen). I den nya lagen anges att Finansinspektionen är behörig myndighet enligt EU-förordningen. Det införs dessutom bestämmelser om Finansinspektionens tillsynsbefogenheter och möjligheter att ingripa, liksom om Finansinspektionens samarbete med andra behöriga myndigheter inom unionen.

Lagen föreslås träda i kraft den 7 september 2010.

I propositionen föreslås vidare att det i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument införs en upplysning om att det i EU-förordningen finns bestämmelser om den information som ett prospekt ska innehålla.

Den lagändringen föreslås träda i kraft den 7 december 2010.

Riksdagen fattade den 22 juni 2010 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)