Proposition från Socialdepartementet

Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser om social trygghet och vissa andra följdändringar Prop. 2009/10:223

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ett antal lagändringar som föranleds av en ny EU-förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen. Förordningen och dess tillämpningsförordning ska tillämpas från och med den 1 maj 2010. Den nya EU-förordningen innehåller regler om fastställande av tillämplig lagstiftning. Den omfattar även en utökad personkrets vilket innebär att också icke förvärvsaktiva personer omfattas av samordnings­reglerna. Vidare innebär den nya förordningen att nya administrativa rutiner införs och ett starkare krav på samarbete mellan de tillämpande institutionerna i unionen. I propositionen föreslås ändringar i hälso- och sjukvårdslagen. Ändringarna innebär att det klargörs att landstingen även ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt personer som lämnar Sverige för att studera i ett annat land och som avförts från folkbokföringen men ändå anses vara bosatta här enligt socialförsäkringsbalken. I propositionen föreslås också vissa följdändringar med anledning av den nya socialförsäkringsbalken som träder i kraft den 1 januari 2011. Vidare föreslås vissa ändringar till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.