Proposition från Finansdepartementet

Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas Prop. 2010/11:12

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Avsaknaden av godkända upplagshavare på mindre flygplatser innebär att föreskriven skattefrihet för flygfotogen i vissa fall inte får fullt genomslag och att de mindre flygplatserna tappar i konkurrenskraft. I propositionen föreslås mot denna bakgrund att den som avser att i yrkesmässig verksamhet på flygplats lagra flygfotogen som flyttats enligt uppskovsförfarandet, för försäljning till annan förbrukning i luftfartyg än för privat ändamål, får godkännas som upplagshavare utan att något krav på viss minsta lagerkapacitet föreskrivs.

Vidare föreslås att skattskyldighet för biogas inte ska inträda när gasen vid hantering av en godkänd aktör från vätskeform övergår i gasform eller omvänt. Det under förutsättning att biogasen, när den övergår i vätskeform, befinner sig i ett skatteupplag och, när den övergår i
gasform, hanteras av en godkänd lagerhållare. Skattskyldighet föreslås inte heller inträda när biogas i vätskeform övergår i gasform eller omvänt, om skattskyldighet för bränslet tidigare har inträtt. Förslagen syftar till att på ett administrativt enkelt sätt hantera skattefriheten för biogas i samband med att biogasen byter fysisk form.

Förslagen föranleder ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011. Förslagen föranleder även mindre ändringar i lagen (2009:1495) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi och lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi. Dessa ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2011, den 1 januari 2013 resp. den 1 januari 2015.
-----------------------------------------------------

Riksdagen fattade den 8 december 2010 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.