Proposition från Finansdepartementet

Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget Prop. 2010/11:52

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (Lissabonfördraget) undertecknades i Lissabon den 13 december 2007. Fördraget trädde i kraft den 1 december 2009.

Lissabonfördraget innehåller ändringar i och tillägg till de grundläggande fördragen och vissa protokoll som hör till dem. Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) kvarstår i förändrad form, medan fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) har bytt namn till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Artiklarna i fördragen har numrerats om. Europeiska unionen (EU) har ersatt och efterträtt Europeiska gemenskapen (EG) som juridisk person.

För att anpassa svensk lagstiftning till Lissabonfördraget måste följdändringar göras i författningar som berörs av Lissabonfördraget. I denna proposition behandlas ändringar i författningar inom skatte- och tullområdet.
----------------------------------------------------------
Riksdagen fattade den 9 mars 2011 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.