Proposition från Finansdepartementet

Lagändringar med anledning av att Sveriges allmänna hypoteksbank har trätt i likvidation Prop. 2010/11:71

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås upphävande och ändringar av lagar med anledning av att regeringen har fattat beslut om att Sveriges allmänna hypoteksbank ska träda i likvidation. Det föreslås även ett antal följdändringar med anledning av Lissabonfördraget.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.
__________________________________________________________

Riksdagen fattade den 28 april 2011 beslut om propositionen med ändringen att lagarna ska träda i kraft den 1 november 2011 i stället för den 1 juli 2011. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.