Proposition från Justitiedepartementet

Ändring i patentlagen - nya medicinska användningsområden Prop. 2010/11:82

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ett klargörande i patentlagen (1967:837) så att det framgår att kravet på att en uppfinning ska vara ny inte hindrar patent på nya medicinska användningar av ett redan känt ämne. I patentlagen återges därmed samma villkor för nyhet som finns i den europeiska patentkonventionen. Förslaget utgör ett angeläget förtydligande för läkemedelsuppfinningar men innebär inte någon utvidgning av det patenterbara området eller några nya möjligheter till patentskydd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)