Proposition från Finansdepartementet

Ändringar av insättningsgarantin Prop. 2010/11:109

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag till genomförande av artikel 1.1 och 1.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/14/EG av den 11 mars 2009 om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar, vad gäller täckningsnivån och utbetalningsfristen. Dessutom föreslås vissa förbättringar i hanteringen av insättningsgarantin som föreslagits i SOU 2009:41.

Förslagen innebär bl.a. att det införs en ny alternativ ordning för ersättningsrättens inträde, att utbetalningsfristen för ersättning förkortas samt att strängare informationsskyldighet införs för såväl instituten som berörda myndigheter.

Det föreslås också några mindre redaktionella ändringar med anledning av att Lissabonfördraget trätt i kraft.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.
_________________________________________________________

Riksdagen fattade den 15 juni 2011 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)