Proposition från Justitiedepartementet

Genomförande av Prümrådsbeslutet - automatiserat uppgiftsutbyte Prop. 2010/11:129

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen lämnas förslag på de lagändringar som krävs för att genomföra det automatiserade utbyte av DNA-profiler, fingeravtryck och fordonsuppgifter som föreskrivs i EU:s rådsbeslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet, det så kallade Prümrådsbeslutet.

Medlemsstaterna ska enligt rådsbeslutet ge varandra tillgång till uppgifter i de nationella DNA-, fingeravtrycks- och fordonsregistren. Uppgifterna ska utbytas via nationella kontaktställen som ska kunna göra automatiska sökningar i övriga medlemsstaters register.

Redan i dag utbyts den typ av uppgifter som i fortsättningen kommer att kunna inhämtas direkt genom sökningar i andra staters register. Den stora skillnaden blir att sökningar kan ske automatiserat och att den som behöver informationen omedelbart kan få besked om det finns någon uppgift av intresse eller inte.

När det gäller DNA-profiler och fingeravtryck ska det utländska kontaktstället, om den sökta DNA-profilen eller fingeravtrycket finns i svenska register, enbart få tillgång till DNA-profilen eller fingeravtrycket med en sifferbeteckning (referensuppgifter). Det kommer således inte vara möjligt att omedelbart identifiera vem uppgifterna hänför sig till. DNA-profiler ska också få jämföras automatiskt efter en överenskommelse mellan berörda stater. Det innebär att en medlemsstat får jämföra samtliga oidentifierade DNA-profiler, så kallade öppna spår, med DNA-profiler i andra medlemsstaters nationella DNA-register.

I de fall det utländska kontaktstället kan konstatera att en DNA-profil eller ett fingeravtryck förekommer i svenska register måste kontaktstället på samma sätt som i dag när uppgifter utbyts, vända sig till Sverige med en formell förfrågan om ytterligare uppgifter. Motsvarande gäller när det svenska kontaktstället får träff i ett utländskt register.

När det gäller utbyte av fordonsuppgifter får det utländska kontaktstället alltid träff när det söker på ett svenskregistrerat fordon i det svenska vägtrafikregistret och ges direkt tillgång till de uppgifter om ägare som finns i registret. Det svenska kontaktstället ges motsvarande tillgång till uppgifter i utländska fordonsregister.

I propositionen behandlas också frågan om hur dataskyddsbestämmelserna i Prümrådsbeslutet förhåller sig till de bestämmelser om personuppgiftsbehandling som gäller för myndigheter som deltar i uppgiftsutbyte enligt rådsbeslutet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)