Proposition från Socialdepartementet

Utredningar avseende vissa dödsfall Prop. 2011/12:4

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att bestämmelser om utredningar avseende kvinnor och män som har avlidit med anledning av brott av närstående eller tidigare närstående personer ska införas i lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. Lagen föreslås i stället benämnas utredningar avseende vissa dödsfall.

Vidare föreslås att bestämmelserna ska vara könsneutrala när det gäller såväl gärningsman som offer. Syftet med utredningsverksamheten ska vara att ge underlag för förslag till åtgärder som förebygger att kvinnor och män utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående eller tidigare närstående personer.

Lagförändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)