Proposition från Kulturdepartementet

Några begravningsfrågor Prop. 2011/12:51

Publicerad Uppdaterad

I propositionen föreslår regeringen ändringar i begravningslagen (1990:1144). Ändringarna innebär att den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering förkortas till en månad.

Ladda ner:

Regeringen föreslår i propositionen att lagen tydliggörs så att en gravrätt kan upplåtas med begränsningar och att det i sådana fall är upplåtaren som ansvarar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Regeringen föreslår att det införs bestämmelser om återupptagande och upplåtelse av återlämnad gravrätt. Begravningsavgiften för dem som är medlemmar i Svenska kyrkan görs fri från kyrkoavgiften.

I propositionen tydliggör regeringen att länsstyrelsen ansvarar för tillsynen över begravningsverksamheten. För att kunna fullgöra tillsynsansvaret får länsstyrelsen rätt att inspektera verksamhet och på begäran få de upplysningar, handlingar och annat material som behövs för tillsynen. Kraven på de av länsstyrelsen förordnade begravningsombuden utökas och förtydligas.

Ändringarna i begravningslagen för begravningsavgift får följder i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m., lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund och skatteförfarandelagen (2011:000).

De ändringar som gäller begravningsavgiften föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. Övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 maj 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Vissa frågor på begravningsområdet

  En särskild utredare ska se över vissa frågor på begravningsområdet. Det gäller bl a tillsynsfunktionen enligt begravningslagen och begravningsförordningen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Några begravningsfrågor

  Begravningsutredningen har haft i uppdrag att se över vissa frågor på begravningsområdet. I översynen har ingått att behandla länsstyrelsernas tillsyn och begravningsombudens roll, begravningsavgiftssatsernas variation och frågor om s.k. begravningsclearing, nya begrepp inom begravningsverksamheten samt en alternativ begravningsmetod.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Några begravningsfrågor

  I lagrådsremissen föreslås ändringar i begravningslagen (1990:1144). Ändringarna innebär att den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering förkortas till en månad.

Proposition (2 st)

 • Vissa begravningsfrågor

  I propositionen föreslås vissa ändringar i begravningslagen (1990:1144). Det föreslås att metallföremål som inte förbränts vid kremering och som skiljts från askan ska återvinnas. Den ersättning som innehavaren av krematoriet får från återvinningen ska tillföras Allmänna arvsfonden. Vidare föreslås att systemet som reglerar kostnader vid gravsättning mellan huvudmännen för begravningsverksamheten avskaffas.

 • Några begravningsfrågor

  I propositionen föreslår regeringen ändringar i begravningslagen (1990:1144). Ändringarna innebär att den längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremering förkortas till en månad.