Proposition från Kulturdepartementet

Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster Prop. 2011/12:122

Publicerad Uppdaterad

I propositionen föreslås att det generella undantaget i diskrimineringslagen (2008:567) från förbudet mot diskriminering som har samband med kön vid tillhandahållande av försäkringstjänster tas bort.

Ladda ner:

I stället föreslås att det införs ett särskilt förbud mot att ha olika försäkringspremier och ersättningar för kvinnor och män om skillnaderna grundas på beräkningar där kön använts som en faktor.

Förslaget till ändring i diskrimineringslagen föreslås träda i kraft den 21 december 2012. Kravet på könsneutrala beräkningar ska gälla nya försäkringsavtal efter denna tidpunkt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)