Några frågor om Patentbesvärsrätten Prop. 2011/12:88

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten. Förslaget innebär att kravet på att domstolen ska vara delad i avdelningar tas bort, att rätten är domför med en ledamot i vissa fall och att vittnen och sakkunniga ska få delta i en muntlig förhandling genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring. Förslaget syftar till att förenkla Patentbesvärsrättens handläggning av mål.

Vidare föreslås ändringar i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden. Förslaget utgörs av följdändringar med anledning av att lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet trädde i kraft den 1 november 2011.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)