Proposition från Miljödepartementet

Ändringar i elberedskapslagen Prop. 2011/12:89

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ett antal ändringar i elberedskapslagen (1997:288).

Förslagen innebär i huvudsak följande. Den huvudsakliga inriktningen av de elberedskapsåtgärder som ska vidtas enligt lagen ändras från att syfta till att tillgodose elförsörjningen i landet vid höjd beredskap till att syfta till att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället.

De som omfattas av lagen, dvs. elproducenter, elhandelsföretag och nätföretag, ska dels upprätta en risk- och sårbarhetsanalys avseende säkerheten i den egna verksamheten, dels lämna de uppgifter som behövs för att elberedskapsmyndigheten ska kunna upprätta den nationella riskoch sårbarhetsanalysen inom elsektorn.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, elberedskapsmyndigheten ska få meddela föreskrifter om skyldighet för den som omfattas av lagen att till elberedskapsmyndigheten lämna information då det inträffat en sådan störning som kan medföra svåra påfrestningar på samhället.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)