Proposition från Finansdepartementet

Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen och genomförande av direktiv på skatteområdet Prop. 2011/12:96

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att vitesförelägganden inom fastighetstaxeringsområdet ska gälla omedelbart och ska få överklagas.

I propositionen föreslås även vissa ändringar i inkomstskattelagen och kupongskattelagen i syfte att genomföra rådets direktiv 2009/133/EG om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan samt rådets direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater.

Slutligen föreslås en redaktionell ändring i lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

--------------------------------------------------------------
Riksdagen fattade den 9 maj 2012 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)