Proposition från Näringsdepartementet

Bemyndiganden i fartygssäkerhetslagen (2003:364) och barlastvattenlagen (2009:1165) Prop. 2011/12:97

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i fartygssäkerhetslagen (2003:364) och barlastvattenlagen (2009:1165). När det gäller fartygssäkerhetslagen innebär förslaget att det införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om undantag från ett i lagen föreskrivet krav på viss kost till de ombordanställda.

I fråga om barlastvattenlagen avser ändringen ett bemyndigande som ger regeringen rätt att meddela föreskrifter om krav på hantering av barlastvatten.

Ändringen i fartygssäkerhetslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Ändringen i barlastvattenlagen är avhängig ikraftträdandet av den så kallade barlastvattenkonventionen som genomförs genom bland annat lagen. Eftersom det ännu är okänt vid vilken tidpunkt barlastvattenkonventionen kommer att träda i kraft och barlastvattenlagen därmed träder i kraft den dag regeringen bestämmer, kommer den föreslagna ändringen i barlastvattenlagen att träda i kraft vid samma tidpunkt.

Lagstiftningskedjan