Proposition från Finansdepartementet

Blankning prop. 2011/12:175

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s s.k. blankningsförordning. Lagförslaget syftar till att anpassa svensk lagstiftning till förordningen.

I lagförslaget anges att Finansinspektionen är behörig myndighet enligt förordningen. Det föreslås dessutom bestämmelser om Finansinspektionens övervaknings- och utrednings befogenheter, samt möjligheter att besluta om sanktionsavgifter vid överträdelser
av förordningen.

I propositionen föreslås vidare en ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för att sekretesskydda uppgifter om enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden som Finansinspektionen får i sin övervakning och kontroll enligt den nya lagen. Den nya lagen och ändringen i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.
___________________________________________________________

Riksdagen fattade den 7 november 2012 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)