Proposition från Miljödepartementet

Program för energieffektivisering och vissa andra frågor Prop. 2012/13:9

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering ska upphöra att gälla vid utgången av 2012. Förslaget har tillkommit med anledning av att EU:s nya riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd innebär att det saknas förutsättningar att inleda nya programperioder efter denna tidpunkt. Den upphävda lagen ska enligt förslaget fortfarande gälla för företag som har godkänts att delta i ett program för energieffektivisering före utgången av 2012. Propositionen innehåller också ett förslag till ändring av lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon, av redaktionell karaktär.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)