Proposition från Kulturdepartementet

Bättre villkor för svensk film Prop. 2012/13:22

Publicerad Uppdaterad

I propositionen redovisas ett nytt filmavtal, 2013 års filmavtal, som gäller för tiden 2013–2015. Avtalet mellan staten och film- och tv-branschen innebär bättre villkor för svensk film med ökade resurser, breddat engagemang och en öppning för fler visningsfönster.

Ladda ner:

Nya stöd införs i linje med förändringar i medielandskapet. Avtalet innehåller även skärpta krav på jämställdhet. Särskilt fokus läggs på barn- och ungdomsfilm. För att en film ska få produktionsstöd införs dessutom som ett villkor att filmen ska kunna visas med svensk text, vilket är ett viktigt steg för att öka tillgängligheten till svensk film för personer med funktionsnedsättning.

Propositionen innehåller också regeringens bedömning av filmpolitikens inriktning. Med kvalitet, förnyelse och tillgänglighet som övergripande inriktning bör de statliga insatserna för filmen syfta till att främja produktion och utveckling av värdefull svensk film, spridning och visning av värdefull film i olika visningsfönster i hela landet, ett levande filmarv som bevaras, används och utvecklas, internationellt utbyte och samverkan på filmområdet, barns och ungas kunskap om film och rörlig bild och deras eget skapande samt jämställdhet och mångfald på film-området.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Ny branschsamverkan för svensk film

  En särskild utredare, som ska fungera som förhandlare, tillkallas för att få till stånd en ny branschsamverkan mellan staten och berörda aktörer för finansieringen av stöd till svensk film. Förhandlaren ska eftersträva en långsiktig och breddad samverkan, där fler verksamma aktörer än i dag bidrar.

 • Filmpolitikens finansiering och utformning

  En särskild utredare ska lämna förslag till hur de framtida filmpolitiska insatserna ska finansieras och utformas. Utredaren ska ur ett framtidsperspektiv beskriva och analysera utvecklingen på filmområdet och mot denna bakgrund värdera nuvarande insatser.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Vägval för filmen

  Filmutredningen 2008 har haft i uppdrag att lämna förslag till hur de framtida filmpolitiska insatserna ska finansieras och utformas, efter att det nuvarande filmavtalet har löpt ut den 31 december 2010.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

 • Bättre villkor för svensk film

  I propositionen redovisas ett nytt filmavtal, 2013 års filmavtal, som gäller för tiden 2013–2015. Avtalet mellan staten och film- och tv-branschen innebär bättre villkor för svensk film med ökade resurser, breddat engagemang och en öppning för fler visningsfönster.