Proposition från Finansdepartementet

Personalliggare för tvätteribranschen Prop. 2012/13:34

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att tvätteribranschen ska omfattas av kravet på att föra personalliggare enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen. Förslaget innebär att de berörda näringsidkarna löpande ska föra en personalliggare över de personer som är verksamma i näringsverksamheten och att Skatteverket ska ha möjlighet att göra oannonserade kontrollbesök i verksamhetslokalen för att kontrollera personalliggaren. En kontrollavgift ska tas ut om skyldigheten inte fullgörs enligt närmare bestämmelser i skatteförfarandelagen. Syftet med förslaget är att motverka förekomsten av svart arbetskraft.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2013.
____________________________________________________________
Riksdagen fattade den 23 januari 2013 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)