Proposition från Justitiedepartementet

En ny tidsbegränsad vapenamnesti Prop. 2012/13:38

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Det har genomförts två tidsbegränsade vapenamnestier i Sverige. Den första genomfördes 1993 (juli–september) och den andra 2007 (mars– maj), båda med gott resultat. I propositionen föreslås att en ny tidsbegränsad vapenamnesti införs. Syftet med förslaget är att minska antalet illegala vapen i samhället.
Den föreslagna vapenamnestin innebär att den som innehar ett skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det inte ska dömas till ansvar för innehavet om han eller hon frivilligt lämnar in eller låter lämna in vapnet eller ammunitionen till en polismyndighet under tiden mars–maj
2013. Skjutvapen och ammunition som har lämnats in till en polismyndighet ska som huvudregel tillfalla staten och därefter förstöras.
Bestämmelserna föreslås tas in in en särskild lag som träder i kraft den 1 mars 2013 och gäller till den 1 september 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)