Proposition från Justitiedepartementet

Ett mer tillförlitligt fastighetsregister Prop. 2012/13:76

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås åtgärder som ska motverka att det förekommer inaktuella inskrivningar i fastighetsregistret. Registret ska därmed bli mer tillförlitligt. Åtgärderna minskar kostnaderna i verksamheter där uppgifter från registret används, till exempel vid fastighetsbildning.

Huvudförslaget är att mer än 50 år gamla inskrivningar av bland annat nyttjanderätter och servitut ska tas bort från fastighetsregistret, om inte önskemål om förnyelse anmäls. Vidare föreslås att rättighetshavaren ska vara skyldig att ansöka om dödning av inskrivningen när rättigheten upphör och att inskrivningsmyndigheten i ökad utsträckning ska ta bort inaktuella inskrivningar med stöd av information från lantmäteriförrättningar.

I propositionen föreslås också tydligare regler om förrättningskostnader och skadestånd vid upphävande av ledningsrätter som inte längre behövs.

Den nya lag och de lagändringar som behövs för att genomföra åtgärderna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)