Proposition från Socialdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om kosmetiska produkter Prop. 2012/13:135

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I denna proposition föreslås ändringar i miljöbalkens bestämmelser om straff (29 kap.) med anledning av en ny EU-förordning om kosmetiska produkter.

Propositionen innehåller även en bedömning om vilka sekretessbestämmelser som är tillämpbara vid underrättelser om allvarliga oönskade effekter samt hur förbuden mot otillåtna djurförsök avseende kosmetiska produkter ska regleras straffrättsligt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 11 juli 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)