Proposition från Statsrådsberedningen

Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget Prop. 2012/13:79

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att protokollet av den 13 juni 2012 om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget ska godkännas av Sverige. Protokollet ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett godkännande av protokollet föranleder en ändring av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. I propositionen läggs ett förslag till en sådan lagändring fram, som föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.