Proposition från Finansdepartementet

Ändringar i lagen om dödförklaring Prop. 2012/13:158

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås förtydliganden och ändringar i lagen om dödförklaring. I den lagen finns bestämmelser om hur och under vilka förutsättningar en person som är försvunnen kan dödförklaras. Frågan prövas av Skatteverket, i vissa fall genom en särskild nämnd, nämnden för dödförklaring.

Följande ändringar föreslås i lagen:

  • Det ska uttryckligen anges att den försvunne kan befaras vara död för att frågan om dödförklaring ska kunna prövas.
  • Kretsen av personer som ska kunna ansöka om dödförklaring ska utvidgas till att även omfatta god man, förvaltare och förordnad förmyndare för den försvunne.
  • Kungörelse i ortstidning ska vara nödvändig bara om det finns skäl för det.
  • Skatteverket ska fatta beslut om upphävande av dödförklaring om det visar sig att den dödförklarade lever.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
____________________________________________________________
Riksdagen fattade den 2 oktober 2013 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)