Proposition från Justitiedepartementet

Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden Prop. 2012/13:166

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att ansvaret för handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden flyttas från länsstyrelserna till Bolagsverket. Det gäller bland annat ansökningar om att det ska utses en behörig revisor i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening och om att det ska kallas till stämma i sådana företag. Genom förslaget uppnås bättre likformighet och effektivitet vid handläggningen av ärendena.

I propositionen föreslås också att det inte längre ska vara möjligt för en revisionsbyrå att få dispens från kravet på att den verkställande direktören ska vara revisor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)