En tydligare rätt till avbrottsersättning Prop. 2012/13:193

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ändring i ellagen (1997:857) som syftar till att förtydliga att det inte är en förutsättning för avbrottsersättning att överföringen av el har avbrutits i alla faser.

Förslaget har tillkommit med anledning av att vissa elnätsföretag betalar ut avbrottsersättning endast om elavbrottet har drabbat alla faser.

Ändringen innebär att det blir tydligare när elanvändarna har rätt till ersättning. Syftet är att bättre säkerställa att elanvändarna får ersättning vid långvariga elavbrott.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)