Proposition från Finansdepartementet

Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter Prop. 2013/14:10

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att alkoholvaror och tobaksvaror som flyttas under uppskovsförfarande ska omfattas av det datoriserade systemet, EMCS, även vid flyttningar inom Sverige. Detta system används i dag endast vid flyttningar till eller från andra EU-länder. Energiprodukter som flyttas under uppskovsförfarande ska också omfattas av det datoriserade systemet om de flyttas från en importplats i Sverige till en mottagare i Sverige. Förslagen innebär vidare bl.a. att Skatteverket ges en ny möjlighet till kontroll av aktörer inom uppskovsförfarandet genom s.k. punktskattebesök.

Dessutom föreslås i propositionen att skatt inte ska betalas för vissa alkohol- och tobaksvaror som omhändertagits av Tullverket och inte lämnas ut. Det föreslås samtidigt att möjligheten att återutföra sådana varor från Sverige tas bort.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014 vad avser bl.a. beskattningen av varor som omhändertagits av Tullverket. Huvuddelen av förslagen föreslås däremot träda i kraft först den 1 april 2014 för att myndigheter och aktörer ska hinna förbereda sig för förändringarna.
___________________________________________________________

Riksdagen fattade den 5 december 2013 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)