Proposition från Finansdepartementet

Vissa skattefrågor Prop. 2013/14:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås flera ändringar av mervärdesskattelagen (1994:200), som bl.a. gäller undantaget för luftfartyg och att vissa biobränslen ska omfattas av möjligheten att placeras i skatteupplag och därmed undantas från mervärdesskatt. Flera av ändringarna innebär att det svenska mervärdesskattesystemet ytterligare anpassas till EU-rätten.

Vidare föreslås ett par ändringar på indrivningsområdet och en ändring när det gäller ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande och handräckning.

Propositionen innehåller dessutom ett förslag som innebär att kapitalvinst vid avyttring av ett indirekt innehav av marknadsnoterade andelar ska beskattas med samma skattesats som gäller för utdelning vid sådant indirekt innehav, dvs. med trettio procent. I propositionen föreslås även ändringar i den s.k. katalogen i 7 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229) med anledning av att Sveriges Exportråd och Myndigheten för utländska investeringar i Sverige har slagits ihop och att vissa subjekt i katalogen har upphört eller bytt namn.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
___________________________________________________________

Riksdagen fattade den 5 december 2013 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)