Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med förslagen är att förbättra samordningen av miljöbalken och plan- och bygglagen för att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)