Proposition från Finansdepartementet

Nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter Prop. 2013/14:164

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Denna proposition innehåller förslag till ändringar i tullagen och offentlighets- och sekretesslagen. Ändringarna föreslås med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
_____________________________________________________________________
Riksdagen fattade den 8 maj 2014 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)