Proposition från Miljödepartementet

Avgifter för tillsyn enligt drivmedelslagen Prop. 2013/14:180

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt drivmedelslagen (2011:319) och anslutande föreskrifter. Detta innebär att regeringen kan ge Transportstyrelsen rätt
att ta ut avgifter för sin tillsyn över system för bensingasåterföring.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.