Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning Prop. 2013/14:236

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen föreslår att det ska bli möjligt att ansöka om lantmäteriförrättning elektroniskt. Förslagen gör det enklare och snabbare att ansöka om förrättning. Detta leder till lägre kostnader både för lantmäterimyndigheterna och för sakägarna.

Möjligheten till elektronisk ansökan ska finnas i alla slags förrättningar och därmed omfatta bland annat fastighetsreglering, avstyckning, inrättande av gemensamhetsanläggning och upplåtelse av ledningsrätt. Även andra handlingar än själva ansökan ska kunna lämnas in elektroniskt.

Regeringen föreslår också ändringar i reglerna om vilka kontaktuppgifter som ska lämnas i en ansökan om förrättning. Dessutom föreslås att en sakägare som anlitar ombud inte alltid ska vara tvungen att visa upp ombudets fullmakt i original. Detta ska bara krävas om lantmäterimyndigheten anser att det behövs.

Lagändringarna är ett led i arbetet för att uppnå målet för regeringens it-politik: att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...