Proposition från Finansdepartementet

Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering Prop. 2013/14:238

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Vid Europeiska rådets möte i februari 2013 träffades en överenskommelse om EU-budgetens utveckling och finansiering för 2014–2020. De delar av överenskommelsen som rör ändringar i EU-budgetens finansieringssystem har därefter formaliserats i ett beslut fattat av Europeiska unionens råd den 26 maj 2014. För att beslutet ska bli giltigt krävs enligt artikel 311 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ett nationellt godkännande i enlighet med respektive medlemsstats konstitutionella krav. I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna rådets beslut.