Proposition från Utrikesdepartementet

Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan Prop. 2013/14:249

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner associeringsavtalet
mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och
deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan.
Förhandlingarna om ett avtal med Ukraina inleddes 2007. De politiska
delarna av avtalet undertecknades den 21 mars 2014. Återstående delar
av avtalet undertecknades den 27 juni 2014 då motsvarande avtal även
undertecknades med Georgien och Moldavien. Unionens relationer med
Ukraina har fördjupats de senaste åren, inte minst inom ramen för Östliga
partnerskapet, som etablerades vid ett toppmöte i Prag i maj 2009 efter
ett initiativ från Sverige och Polen.
Avtalet syftar till att främja politisk associering och ekonomisk
integration grundad i de gemensamma värderingar som EU bygger på:
demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter
samt rättsstatsprincipen. Genom avtalet upprättas ett djupgående och
omfattande frihandelsområde som möjliggör för Ukraina att gradvis
integreras i EU:s inre marknad samtidigt som landet åtar sig att anpassa
sin lagstiftning till EU:s lagstiftning på en rad områden. Denna
anpassning kommer att utgöra kärnan i Ukrainas fortsatta reformsprocess
och modernisering och kommer att stå i centrum för det fortsatta
samarbetet mellan EU och Ukraina. Avtalet väntas leda till utveckling av
handel och investeringar mellan parterna samt till ökad konkurrens.
Dessa faktorer är grundläggande för ekonomiska reformer och
modernisering i Ukraina.