Proposition från Finansdepartementet

Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga Prop. 2014/15:50

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås, i enlighet med riksdagens tillkännagivande den 3 december 2014 (bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29), att nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för unga förändras. För personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år sänks avgifterna så att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas. För personer som vid årets ingång har fyllt 25 år slopas nedsättningen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 maj 2015.