Proposition från Miljödepartementet

Nordisk balansavräkning Prop.2014/15:112

Publicerad

I propositionen föreslås ändringar i 8 kap. ellagen (1997:857). Syftet med lagändringarna är att skapa rättsliga förutsättningar för att etablera en nordisk balansavräkning.

Ladda ner:

Den systemansvariga myndigheten, det vill säga Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät), ska även i fortsättningen  ansvara för att avräkning sker mellan de balansansvariga. Svenska kraftnät ska dock få uppdra åt någon annan att utföra avräkningen.

Ett åtagande om balansansvar ska göras genom avtal dels med Svenska kraftnät, dels med den som utför avräkningen mellan de balansansvariga. Avtalet med Svenska kraftnät ska innehålla ett åtagande att säkerställa balans mellan tillförsel och uttag av el. Avtalet med den som utför balansavräkningen ska innehålla villkoren för avräkningen.

Vidare föreslås en ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). Ändringen innebär att Energimyndigheten får uppgiften att lämna kontrolluppgifter om avyttring av elcertifikat. Ändringen görs med anledning av att Energimyndigheten har tagit över uppgiften som kontoföringsmyndighet för elcertifikat från Svenska kraftnät.

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2016.