Proposition från Kulturdepartementet

Några ändringar i radio- och tv-lagen 2014/15:118

Publicerad

Den nuvarande radio- och tv-lagen (2010:696) trädde i kraft den 1 augusti 2010. Sverige tog den 22 november 2013 emot en formell underrättelse i vilken Europeiska kommissionen gör gällande att det finns brister i genomförandet av direktivet (överträdelse nummer 2013/2191).

Ladda ner:

Som ett led i att göra genomförandet av AV-direktivet tydligare föreslås i propositionen bestämmelser om att tv-företagens redaktionella oberoende ska säkerställas vid sponsring och produktplacering och en bestämmelse om att tv-företag etablerade i andra medlemsländer ska ha rätt att tillhandahålla sina tjänster till Sverige.

Vidare förslås:

  • En skyldighet för leverantörer av beställ-tv att spela in sina program, bevara programmen en viss tid och att på begäran lämna inspelningarna till tillsynsmyndigheterna.
  • Att giltighetstiden för tillståndsvillkor ska kunna vara kortare än tillståndstiden när det gäller sändning av kommersiell radio.
  • Att det ska förtydligas att granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för radio och tv i efterhand ska granska sökbar text-tv.

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Förslag till ändringar i radio och tv

    Som ett led i att göra genomförandet av AV-direktivet tydligare föreslås i denna promemoria bestämmelser om att tv-företagens redaktionella oberoende ska säkerställas vid sponsring och produktplacering.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Några ändringar i radio- och tv-lagen

    Den nuvarande radio- och tv-lagen (2010:696) trädde i kraft den 1 augusti 2010. Sverige tog den 22 november 2013 emot en formell underrättelse i vilken Europeiska kommissionen gör gällande att det finns brister i genomförandet av direktivet (överträdelse nummer 2013/2191).