Proposition från Socialdepartementet

En mer jämställd föräldrapenning Prop. 2014/15:124

Publicerad

Regeringen föreslår att ytterligare 30 dagar för vilka det kan betalas ut föräldrapenning på sjukpenningnivå ska reserveras för vardera föräldern.

Ladda ner:

Det innebär att 180 av de totalt 390 dagar som kan ge ersättning på sjukpenningnivå inte kommer att vara möjliga för föräldrarna att avstå till varandra. En följändring föreslås i lagen om jämställdhetsbonus på så sätt att antalet bonusdagar sänks.

Uttaget av föräldrapenning är inte jämställt. Kvinnor tar i allmänhet ut en betydligt högre andel av föräldrapenningen än vad män gör. Det kan medföra att det tidigt etableras en uppdelning av hem- och omsorgsarbetet som innebär att kvinnor får en ökad börda för det arbetet och samtidigt en längre frånvaro från arbetsmarknaden till följd av långa föräldraledigheter, deltidsarbete och högre uttag av tillfällig föräldrapenning (vård av sjukt barn).

Frånvaron från arbetsmarknaden kan få effekter på kvinnors arbetsmarknadssituation, med såväl en sämre löneutveckling, livsinkomst och pension som sämre karriärmöjligheter. Män kan å sin sida få sämre förståelse från arbetsgivare när de vill vara föräldralediga, vilket kan innebära att mäns möjligheter att delta i omsorgen av barnet begränsas. Förslaget syftar till att öka jämställdheten mellan föräldrar när det gäller fördelningen av hemarbetet och omsorgen om barnet. Det ska även medverka till mer jämställda förhållanden på arbetsmarknaden samt stärka barnets rätt till sina föräldrar.

Regeringen föreslår att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2016. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för föräldrapenning och jämställdhetsbonus för ett barn som har fötts före ikraftträdandet, eller, vid adoption, när den som adopterat barnet har fått barnet i sin vård före ikraftträdandet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • En mer jämställd föräldrapenning

    Regeringen föreslår att ytterligare 30 dagar för vilka det kan betalas ut föräldrapenning på sjukpenningnivå ska reserveras för vardera föräldern.